Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definitie

Als partijen bij deze verkoop-en leveringsvoorwaarden gelden Woonvorm Het Zicht 58 ‘s-Gravenhage, hierna te noemen de leverancier en de ondergetekende van de orderbevestiging of per mail/app akkoord gevende, hierna te noemen de afnemer.

Artikel 2 – Overeenkomst

a. Voor alle overeenkomsten welke door de leverancier en de afnemer worden gesloten geldt de opschortende voorwaarde, dat de afnemer tot betalen in staat dient te zijn.

b. Zolang de afnemer niet of niet volledig heeft betaald blijven de goederen eigendom van de leverancier. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de leverancier gerechtigd de goederen na ingebrekestelling van de afnemer terug te nemen.

c. Wanneer de te bezorgen goederen niet land de gebruikelijke toegangsweg binnengebracht kunnen worden, zal zonder prijsopgave vooraf eventuele kosten hiervan tengevolge als meerprijs in rekening gebracht worden.

Artikel 3 – Offerte

a. Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald en zijn gebaseerd op door de afnemer verstrekte gegevens en/of door de leverancier verrichtte opmetingen.

b. Prijzen die door de leverancier op deze orderbevestiging zijn genoemd zijn bindend, indien niet binnen 3 dagen schriftelijk wordt gereageerd en tenzij het om een duidelijke type fout of vergissing gaat.

c. Treden na offerte prijsverhogingen op voor materialen, arbeidsloon e.d. welke door de leverancier niet beïnvloedbaar zijn, dan is de leverancier gerechtigd een evenredige prijsverhoging aan de afnemer in rekening te brengen.

d. De offerte blijft 2 weken geldig.

Artikel 4 – Levering

a. De opgegeven levertijd blijft alleen dan van kracht indien de leverancier ongestoord heeft kunnen doorwerken en de voor het werk benodigde materialen en goederen tijdig geleverd heeft gekregen.

b. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, dan wel ontbinding of annulering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders te overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling

a. De afnemer dient bij bestelling 25% van de koopsom te voldoen van het op de orderbevestiging aangegeven totaalbedrag.

b. De algemene conditie is betaling contant of per betaalverzoek bij de aflevering van de goederen, tenzij anders afgesproken.

c. Bij incasso door derden zijn behalve rente ook alle incassokosten voor rekening van de afnemer en is de wettelijke rente verschuldigd.

d. Klachten op de onderdelen van een gespecificeerde factuur ontheffen niet van zijn betalingsplicht van overige posten op de factuur.

e. Franco levering binnen ’s-Gravenhage en randgemeenten, buiten deze gemeenten worden in overleg vrachtkosten berekend, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6 – Annulering

Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door de ondernemer gederfde winst. De schadevergoeding is 25% koop/aanneemsom. De schadevergoeding is 50% als de door de afnemer bestelde goederen niet meer bij de betreffende fabrikant geannuleerd kunnen worden of zelfs al bij de leverancier zijn geleverd.

Artikel 7 -Interlectueel eigendom

Alle tekeningen, schetsen, schema’s en modellen door ons vervaardigd, mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk na gemaakt, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld of getoond worden en blijven eigendom van de leverancier.

Artikel 8 – Garantie

Wij geven minimaal 1 jaar garantie met ingang van factuurdatum (factuur is garantiebewijs) tenzij anders vermeld op de koopbon. Dit los van garantieregelingen van de fabrikanten zelf, die mogelijk een langere termijn hanteren.